MEOSZ tájékoztató a veszélyhelyzet idején alkalmazandó az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről

A veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 2020. május 5-én lépett hatályba. Ezzel tovább bővült az adatkezelésre vonatkozó veszélyhelyzeti szabályok köre, a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló 93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet szabályait a MEOSZ korábbi tájékoztatójában foglalta össze, e rendeletben az Operatív Törzs erős jogosítványokat kapott a koronavírus-járvány elleni védekezéshez. Ennek értelmében az Operatív Törzs adatszolgáltatást kérhet bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, mely a megkeresésnek köteles eleget tenni. A most érvénybe lépett új szabályok a veszélyhelyzet idejére a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, továbbterjedésének megakadályozása céljából kezelt személyes adatok tekintetében felfüggesztik az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos kérelme alapján teendő minden intézkedést, valamint változnak a közérdekű adatigénylés szabályai is.

A rendelet a veszélyhelyzet megszűnéséig a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása érdekében az adatkezelési célból kezelt személyes adat kezelése tekintetében eltérő szabályokat állapít meg az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján az érintettet megillető jogok gyakorlására. E cél érdekében történő adatkezelés tekintetében az érintettnek az adatkezelőhöz a jogai gyakorlása (előzetes tájékozódáshoz való jog, hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, törléshez való jog) érdekében benyújtott kérelme alapján teendő minden intézkedést a veszélyhelyzet megszűnéséig fel kell függeszteni, ezen intézkedésekre irányadó határidők kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap. Az érintettet erről a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított kilencven napon belül tájékoztatni kell.

A GDPR szerinti rendelkezésre bocsátandó információkról való tájékoztatást és az Infotv. szerinti előzetes tájékozódáshoz való jog tekintetében biztosítandó tájékoztatást teljesítettnek kell tekinteni a fenti célból  végzett adatkezelés esetében az adatkezelés céljait, jogalapját és terjedelmét közérthető formában rögzítő általános tájékoztató elektronikus úton közzétett módon az érintett rendelkezésére áll. Az adatkezelés tekintetében a bejelentés, kérelem, illetve keresetlevél alapján meginduló eljárás határidejének kezdő napja a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő nap.

A veszélyhelyzet megszűnéséig a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igényt szóban nem lehet benyújtani. Az adatigénylés csak akkor teljesíthető az igénylő által kívánt formában, ha az egyébként nem jár az igénylőnek a közfeladatot ellátó szerv előtti személyes megjelenésével.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, a közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az általános törvényi határidőben (15 nap) való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. A határidő egy alkalommal 45 nappal meghosszabbítható, ha az igény határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó szervnek a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné. Erről az igénylőt a határidő leteltét megelőzően tájékoztatni kell. Ez a rendelkezés nem érinti az Infotv. azon szabályát, mely szerint ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, vagy nagyszámú adatra vonatkozik, illetve az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Az adatigénylést az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 45 napon belül (a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 nap helyett) kell teljesíteni akkor, ha egyúttal valószínűsíthető, hogy az igénynek a 15 napos határidőben való teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Ebben az esetben a tájékoztatást az igény beérkezését követő 45 napon belül teljesíteni kell.

Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 45 napon belül kell írásban vagy e-mailben értesíteni az igénylőt.

E rendelkezéseket alkalmazni kell a 2020. május 5-én már folyamatban lévő adatkezelésekre, az ehhez kapcsolódó kérelmekre, tájékoztatásokra, illetve eljárásokra, és közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényekre is.

 

Budapest, 2020. május 6.

Azóta történt

MEOSZ Unicef foto1
A MEOSZ következetesen és határozottan kiáll a mozgássérült gyermekek és családjaik jogaiért. Többször adtunk jogi segítséget diszkriminációs ügyekben…
logo új
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányhivatalok leterheltsége miatt az amúgy is kiszolgáltatott helyzetben lévő…

Előzmények

logo új
A mozgáskorlátozott emberek számára a karantén nem a járvánnyal kezdődött. Belegondoltak már abba, hogy az ő kényszerű bezártságuk…
Kovács Ágnes hivatalos fotó
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 2020. április 27-én elindítja „COVID 19 Krízisvonalát”, hogy szakmai és jogi segítséget nyújtson…
meosz logó
A magyar munkajogi szabályozás a fogyatékos gyermeket nevelő szülők mellett szélesebb munkavállalói kör számára is biztosít némi kedvezményt.…