Nemzetközi hálózatot épít a MEOSZ – EFOP-5.2.2-17-2017-00038 azonosító számú projektünk bemutatása

A hazai közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, minőségének javítását, az esélyegyenlőség biztosításának egyik alapfeltételének kidolgozását tűzte ki célul a MEOSZ február 1-jén indult, a mozgássérült emberek életminőségének javítását célzó projekje.  A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 2017 júliusában pályázatot nyújtott be a Transznacionális együttműködések című felhívásra „Velünk színesebb a világ!“ – Ésszerű alkalmazkodás a mozgáskorlátozott emberek mindennapjaiban címmel, amelynek mottója: „Ésszerű légy, ne kirekesztő!” Az EFOP-5.2.2-17-2017-00038 kódszámú pályázatunk elnyerte az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatását. Ez nagyon fontos a MEOSZ életében is, ugyanis szakmai munkacsoportjaink már eddig is aktív részesei volták egyebek mellett a jogszabály módosítási javaslatok, szakmai tervezetek kidolgozásával az önrendelkező élet megteremtését célzó szakmapolitika alakításának.

Miért döntöttünk a program elindítása mellett?

 A MEOSZ célul tűzte ki a nemzetközi kapcsolatai megerősítését, szélesítését. Ennek első lépéseként az elmúlt évben Szövetségünk csatlakozott ENIL (European Network on Independent Living) ernyőszervezethez. Ugyanakkor szorgalmazzuk a külföldi partnerszervezetekkel való szorosabb együttműködést is, ezért döntöttünk úgy, hogy pályázatot nyújtunk be a transznacionális együttműködések kiépítését és működtetését támogató EFOP-5.2.2-17 számú felhívásra. Másrészről kiemelten fontosnak tartjuk, hogy elősegítsük az ésszerű alkalmazkodás alapelvének tényleges gyakorlati érvényesülését a fogalom pontos körbehatárolásával.

 Mi a projekt célja?

A kétéves projekt a hazai közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, minőségének fejlesztését tűzte ki általános célként, oly módon, hogy az esélyegyenlőség biztosításának egyik alapfeltételét az úgynevezett „ésszerű alkalmazkodás” elvét, illetve annak gyakorlati megvalósulását vizsgálja a nemzetközi együttműködés keretében. Hosszú távú célként pedig a projekt keretei között kialakítandó nemzetközi hálózat működtetését fogalmaztuk meg.

 Mitől innovatív a projekt?

 A projekt több szempontból is innovatívnak számít a MEOSZ életében. Egy olyan együttműködés keretében valósul meg, melyben nem csak hazai, hanem külföldi, szlovák, román, szerb és horvát szakértők is részt vesznek. Az ésszerű alkalmazkodás, mint fogalom, illetve mint elv nemzetközi és európai szinten már évek óta ismert a jog számos területén, így a fogyatékossággal élő emberek esetében is alkalmazzák, ugyanakkor hazánkban sem a köztudatban, sem a jogalkotásban, illetve a joggyakorlatban sincs markánsan jelen. A magyar jogszabályok, így például a munka törvénykönyve is hivatkozik az ésszerű alkalmazkodás elvére, azonban a vonatkozó jogszabály arra már nem tér ki, mit is értünk pontosan e fogalom alatt, illetve ennek mentén milyen úgynevezett „megfelelő változtatásokat” kell alkalmazni egy munkahelyen, vagy oktatási intézményben egy fogyatékos személy inklúziója érdekében. Arra sem tér ki a jogszabály, hogy mi minősül pontosan „aránytalan tehernek”, amire hivatkozással a munkáltató, vagy oktatási intézmény elutasíthatja a speciális igényű jelentkezőt. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a fent említett elv fogalmi kereteinek tisztázásához, az ezzel kapcsolatos joghézagok, pontatlanságok megszüntetéséhez.

Hogyan épül fel a projekt, milyen feladatokat tűzünk ki a cél elérése érdekében?

A csaknem 50 millió forint uniós támogatással 2020. január 31-ig megvalósuló projekt keretében hazai és külföldi szakértők bevonásával összesen 12 műhelymunkát végzünk, továbbá 8 tanulmányutat szervezünk Magyarország kevésbé fejlett régióiban a MEOSZ tagszervezeteinek bevonásával. A műhelymunkákon a szakemberek megosztják egymással tapasztalataikat, olyan témákat elemeznek az ésszerű alkalmazkodás elve mentén, mint az oktatás, foglalkoztatás, szabadidő, sport, egészségügy, akadálymentes környezet, jog- és érdekérvényesítés. A projektben nem csak a nemzetközi, de a hazai fejlesztések is jelen vannak a szakmai megvalósítás során. A műhelymunkákon és a tanulmányutakon legalább 40 hazai szakember is részt vesz majd a MEOSZ tagszervezeteiből. A projekt hazai és külföldi résztvevői a műhelymunkákon felhalmozott tudást és jó gyakorlatokat egy készség és kompetenciafejlesztő tréning keretében adják át hazai szakembereknek. A projekt során 100-100 szakembert kérdezünk meg online kérdőív segítségével Romániában és Magyarországon hogy szerintük miként érvényesül az ésszerű alkalmazkodás a mozgássérült emberek mindennapjaiban? A műhelymunkák eredményeit, a jógyakorlatokat, valamint a kutatás eredményeit egy-egy záró tanulmányban, illetve jó gyakorlat gyűjteményben összegeznek a projekt szakemberei és széles körben tárják a nyilvánosság elé; többek között egy nemzetközi zárókonferencia keretében.   Ezen túlmenően ajánlásokat is megfogalmazunk az ésszerű alkalmazkodás fogalmának pontosabb meghatározása érdekében a jogalkotó felé, hogy a gyakorlatban miként tudják azt alkalmazni az érintett állami és civil szervezetek.

Milyen eredményeket várnunk a projekttől?

Szeretnénk elérni, hogy a projekt eredményei széles körben hasznosuljanak a különböző hazai szolgáltatásokban, továbbá a projekt keretében kialakuló nemzetközi hálózatot is szeretnék tovább működteti és erősíteni, ezzel is elősegítve a mozgássérült emberek hatékony érdekképviseletét hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

 

Azóta történt

A mozgássérült embereket naponta éri olyan diszkkrimináció az egészségügyben, mint például az alkalmazkodás és emberség teljes hiánya a…