Ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

I./ Kérelemre induló eljárás, melyet a járási hivatalhoz kell benyújtani. 

1./Jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló

 1. súlyosan fogyatékos, vagy
 2. tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi.

 

Súlyosan fogyatékos személy – jelen ügyben – az, akinek

 1. segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó – halló – életmód folytatására képes,
 2. hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad,
 3. értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9),
 4. mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes

és állandó ápolásra, gondozásra szorul;

Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel. Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási díj.

2./ Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha

 1. az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha
  1. a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,
  2. az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
  3. a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,
 2. rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a „42.§ (4) bekezdés szerinti esetet”, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak,
 3. szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének tanulója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója,
 4. keresőtevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.

3./ Meg kell szüntetni, ha

 1. az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
 2. az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
 3. az ápolt személy meghal,
 4. az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
 5. a jogosultságot kizáró körülmény következik be,
 6. azt az ápolást végző személy kérte.

Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

4./ A „42.§ (4) bekezdés szerinti eset”

Az ápolási díjra, valamint a kiemelt ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő személy

 1. a Tny. szerint saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban, vagy a törvény erejénél fogva 2011. december 31. napját követőn rehabilitációs ellátásban részesül,
 2. az a) pont szerinti ellátásra való jogosultság keletkezését megelőző napon az ápolási díjra, vagy kiemelt ápolási díjra volt jogosult, és
 3. az a) pont szerinti ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző húsz éven belül az ápolási díjra vagy a kiemelt ápolási díjra való jogosultsága legalább tíz évig fennállt.

Az ápolási díjra, valamint kiemelt ápolási díjra való jogosultság időtartamát össze kell számítani.

II./ Kiemelt ápolási díj

A járási hivatal – kérelemre – kiemelt ápolási díjra való

Jogosultság az a személynek, aki

 1. komplex minősítés alapján az E minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy
 2. olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

Kérelemre induló eljárás, melyet a járási hivatalhoz kell benyújtani.

III./ Emelt összegű ápolási díj

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek meg nem felelő személy kérelmére állapítható meg.

Kérelemre induló eljárás, melyet a járási hivatalhoz kell benyújtani.

Fokozott ápolást igénylő személy az, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

 1. étkezni, vagy
 2. tisztálkodni, vagy
 3. öltözködni, vagy
 4. illemhelyet használni, vagy
 5. lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,

feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll.

A járási hivatal a fenti állapotról szakvéleménye alapján dönt. A szakvéleményben meg kell jelölni annak hatályát, amely azonban nem haladhatja meg a tíz évet.

IV./ Mértékük

1./ A központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegnek (29.500,- Ft) a meghatározott százaléka.

Az ápolási díj havi összege: az alapösszeg 100%-a (29.500,- Ft)

A kiemelt ápolási díj havi összege: az alapösszeg 180%-a (53.100,- Ft)

Az emelt összegű ápolási díj havi összege: az alapösszeg 150%-a (44.250,- Ft)

Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban – ide nem értve a 42. § (4) bekezdés a) pontja szerinti rendszeres pénzellátásokat, ha a 42. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak – részesülő jogosult esetén az ápolási díj összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete.

Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani.

Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít.

Ha az igénylő a kiemelt ápolási díj mellett egyidejűleg az alapösszegű vagy az emelt összegű ápolási díj megállapítása iránt is kérelmet nyújt be, először a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeit vizsgálja a járási hivatal.

2./ Folyósítás:

A megállapított ápolási díjat utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani.

V./ Eljárás

Az szociális igazgatási eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja.

A jogosultság megállapításakor

 1. a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
 2. a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát

kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

A járási hivatal megkeresésére a NAV 15 napon belül köteles közölni a szociális ellátást igénylő, valamint – írásbeli felhatalmazás alapján – az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személy személyi jövedelemadójának alapját.

Ha a járási hivatal a hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

VI./ Felülvizsgálat

A járási hivatal kétévente legalább egyszer felülvizsgálja a jogosultságot, és ha megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, akkor az ápolási díjat tovább kell folyósítani.


 

Jogforrás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény