Közlekedőképességi minősítés

A közlekedőképesség minősítése

A közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény a jogszabályban meghatározottakon túl tartalmazza

 • a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását, vagy fenn nem állását,
 • a következő felülvizsgálat időpontját.

 

A közlekedőképesség minősítéséről kiállított szakvélemény az alábbi eljárásokban használható fel:

 • közlekedési kedvezmények (gépkocsi szerzési, átalakítási támogatás),
 • mozgáskorlátozottak parkolási igazolvány,
 • mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadó mentesség,
 • lakás akadálymentesítési támogatás (LÁT).

Közlekedőképességében súlyosan akadályozott az a személy, akinek a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerinti

– mozgásszervi részkárosodása,

– idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása,

– idegrendszeri károsodásból eredő járászavara,

– alsó, illetve felső végtagi perifériás keringési károsodás miatti részkárosodása, vagy

– az egészségi állapot meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok alapján az a)-d) pont szerinti két részkárosodása együttesen eléri vagy meghaladja a 40%-ot.

Közlekedési képessége a d4452, d4500, d4501, vagy d4702 FNO kódok szerint legalább súlyosan nehezített, és ezen állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll.

Az FNO osztályozási rendszerében a fenti kódok jelentése:
d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma)
d4500 Járás (nincs probléma)
d4501 Járás (enyhe probléma)
d4702 Szállítóeszköz használata (mérsékelt probléma)

 

A közlekedőképesség vizsgálatát a kormányhivatal az alábbi eljárásokban végezheti el:

 • a közlekedési kedvezmények (gépjárműszerzési-, illetve átalakítási támogatás) igénybevételére irányuló eljárásokban;
 • kérelemre a komplex minősítés keretében;
 • a gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó-mentességre való jogosultság igazolásához a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének megkeresésére;
 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti akadálymentesítési támogatásra való jogosultság igazolásához a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának megkeresésére;
 • erre irányuló kérelem esetén.

 

A közlekedőképesség minősítését a megyei kormányhivatal, mint rehabilitációs szakigazgatási szerv látja el, kivéve Budapest fővárost és Pest megyét, ahol Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve (1146 Budapest, Thököly u. 82.) az illetékes.

A közlekedőképesség vizsgálata a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti komplex minősítés keretében is kérhető.

A rehabilitációs szakértői szervként eljáró hivatal egyéb támogatás, mentesség, kedvezmény igénylése céljából, erre irányuló kérelem esetén szakvéleményt ad a közlekedőképességről is.

A közlekedőképesség minősítését a közlekedési kedvezmény tárgyában hozott, a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának hiányára alapozott elutasító döntés véglegessé válását, vagy – más szerv megkeresésére vagy a komplex minősítés keretében elvégzett minősítés esetén – a 8/A. § (1) bekezdése szerinti szerv közlekedőképesség minősítésére vonatkozó szakvéleménye kiállítását követő 12 hónapon belül csak akkor kell elvégezni, ha a kezelőorvos igazolja, hogy az igénylő állapota az elutasítás óta rosszabbodott; egyébként a kérelmet vissza kell utasítani.

http://www.kormanyhivatal.hu/download/7/8a/05000/K%C3%A9relem%20k%C3%B6zleked%C5%91k%C3%A9pess%C3%A9g%20min%C5%91s%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9hez.pdf

 

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • súlyos mozgáskorlátozottság, illetve
 • egyéb fogyatékosság tényét igazoló
 • a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy
 • a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló igazolás másolatát, vagy
 • a rehabilitációs szakértői szerv, vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy állapotát igazoló hatályos szakvélemény másolatát, vagy
 • a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat, ha az a)-c) alpont szerinti iratok nem állnak rendelkezésre és a szükséges adatok a hivatal nyilvántartásában sem szerepelnek.

Amennyiben a fenti iratok egyike sem kerül csatolásra, és a szükséges adatok a hivatal nyilvántartásában sem szerepelnek, úgy a hivatal a közlekedőképességet szakkérdésként fogja vizsgálni.

Az eljárásban a hatóság a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete szerint fogja vizsgálni az egészségi állapot, illetve az össz-szervezeti egészségkárosodás százalékos mértékét, valamint a közlekedőképesség súlyosan nehezített voltának fennállását. Az értékelés részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200007.NEM

 

A hatóság a személyes vizsgálatot mellőzheti, ha

 1. a rehabilitációs hatóság vagy jogelődje által kiállított, az érintett személy rendelkezésére álló szakvéleményben, szakhatósági állásfoglalásban vagy határozatban foglaltak szerint az érintett személy állapota végleges,
 2. a rehabilitációs hatóság vagy jogelődje által kiállított, az érintett személy rendelkezésére álló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás vagy határozat időbeli hatálya alatt kerül sor az újabb minősítésre, vagy
 3. az érintett személy állapota a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján megalapozottan megítélhető.

A személyes vizsgálatot az alább meghatározott kivételekkel a rehabilitációs hatóság székhelyén, vagy telephelyén kell elvégezni.

A személyes vizsgálatot kivételesen, az érintett személy hozzájárulása esetén az illetékes rehabilitációs hatósággal szomszédos megyében működő rehabilitációs hatóság is elvégezheti, ha annak székhelyén, vagy telephelyén történő megjelenés az érintett személy számára nem jelent aránytalan terhet.

A személyes vizsgálat az érintett személy lakó -, vagy tartózkodási helyén is elvégezhető, ha a minősítéshez a lakhatási viszonyainak, környezetének, önellátási, vagy önkiszolgálási képességének megismerése szükséges.

A személyes vizsgálatot az érintett személy lakó – vagy tartózkodási helyén kell elvégezni, ha a háziorvosa indoklással ellátott igazolást ad arról, hogy állapota nem teszi lehetővé a rehabilitációs hatóság székhelyén vagy telephelyén való megjelenést. A háziorvosnak az igazoláshoz mellékelnie kell a vizsgálati jogcím szerinti, az igény benyújtásakor fennálló egészségi állapotot igazoló szakorvosi leleteket is.

Kiegészítő orvosi vizsgálatot rendel el a komplex minősítés során eljáró orvosszakértő, ha a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb iratok között, vagy az iratok és a személyes vizsgálat megállapításai között ellentmondás merül fel.

Vonatkozó jogszabály:
– a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet;
– a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet;