Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

  1. nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
  2. az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

  1. a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
  2. az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.


Jogforrás:

1./ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény