Mozgáskorlátozott parkolási igazolvány

Tartalom

 1. Személyi kör
 2. Eljárás
 3. A parkolási igazolvány hatálya
 4. Változás-bejelentés
 5. Meghosszabbítás, csere, pótlás
 6. Elektronikus út
 7. Jogosultságok a KRESZ-ben

A parkolási igazolvány olyan közokirat és biztonsági okmány, amely a KRESZ-ben felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

A KRESZ értelmében a jogosultságokat a mozgásában korlátozott személy, valamint a mozgásában korlátozott személyeket szállító jármű vezetője veheti igénybe, aki a parkolási igazolványt a járműben elhelyezte.

 

I. Személyi kör

1. A parkolási igazolványt a következő személyek kérhetik:

 1. a közlekedőképességében súlyosan akadályozottak,
 2. az autisták, a látási, az értelmi, a mozgásszervi fogyatékossággal élők
 3. a vakok,
 4. a magasabb összegű családi pótlékra jogosult vak, gyengénlátó,, mozgásszervi fogyatékossággal élő, értelmi fogyatékos, autista emberek.

A fenti állapotot a következőkkel kell igazolni:

 1. a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy állapotát igazoló hatályos szakvélemény másolatával, vagy
 2. a fogyatékossági támogatás alapjául szolgáló, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatával, vagy
 3. a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos által kiállított meghatározott „tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló hatályos igazolás másolatával.

Ha a kérelem benyújtásakor a fenti szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, akkor a hatóság (járási hivatal) a közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja, ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell a rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Kérjük, mindig friss, de több éves orvosi leleteket csatoljanak!

A közlekedőképesség minősítésről szóló leírásunkat itt olvashatja!

2. Intézményi igazolvány

Működési engedéllyel rendelkező, a jogszabály 2/A.§-ban meghatározott intézményi is jogosult parkolási igazolványra, de kizárólag akkor, ha a járművet mozgásában korlátozott személy szállítása érdekében használják.

II. Eljárás

1. A kérelem benyújtása

A kérelmet

a./ a járási hivatalban,
b./ a kormányablakban, valamint
c./ a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában lehet benyújtani.  (KEKKH)

A kérelmet a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjeszthető, aki azt megvizsgálja, és az ügyfelet szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel. Ezt követően a kérelmet haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.

2. Kérelem

Formanyomtatvány, mely az illetékes hatóságnál érhető el.

A kérelmet minden esetben (meghatalmazott eljárása esetén is) a kérelmezőnek saját kezűleg alá kell írnia.

Az ügyfél írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt – az aláírás céljára szolgáló rovatban – a járási hivatalírásképtelenbejegyzéssel tünteti fel.

3. Mellékelni kell

a) meghatározott szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást:

 • a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy állapotát igazoló hatályos szakvélemény másolatát, vagy
 • a fogyatékossági támogatás alapjául szolgáló, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy
 • a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos által kiállított meghatározott „tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló hatályos igazolás másolatát,

b) 1 db igazolványképet, vagy személyes előterjesztésekor a járási hivatal fényképet készít.

4. Az ügyintézési határideje

15 nap, melybe nem számít bele a szakértői eljárás ideje, vagyis amíg a hatóság az érintett közlekedőképességet vizsgálja.

5. Átvétel

Az eljárás a parkolási igazolvány kiadásával zárul.

Választás szerint a parkolási igazolványt postai úton vagy a járási hivatalnál lehet átvenni.

Az átvételre való felhívást követően az át nem vett parkolási igazolványt a járási hivatal a kiállítástól számított egy évig őrzi, majd egy év elteltével megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

6. Jogorvoslat

A járási hivatal elutasító döntése ellen, annak kézhezvételét követő 15 napon belül lehet fellebbezéssel élni, annál a hatóságnál, amely a döntést hozta.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a megyei kormányhivatal.

Felhívom továbbá a szíves figyelmét, hogy a szakértői vélemény ellen külön fellebbezés benyújtására nincs mód, azt csak az érdemi döntés ellen benyújtott fellebbezésben lehet, illetve kell is kifogásolni.

III. A parkolási igazolvány hatálya

1./ Az igazolvány a kiállítás napjától számított 3 évig hatályos.

2./ Ha a szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg, az igazolvány hatálya megegyezik a szakvélemény hatályával.

3./ Ha a mozgásában korlátozott személy állapota végleges, akkor a parkolási igazolványt 5 éves időtartamra állítják ki.

IV. Változás-bejelentés

1./ Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, az ügyfél köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően módosítani.

2./ A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni a járási hivatalnál. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérelmezni kell. (pl. lakcímváltozás, névváltozás)

V. Meghosszabbítás, csere, pótlás

A kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani.

A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány hatálya újabb 3 éves időtartamra, illetve a szakvélemény hatályának megfelelő időtartamra meghosszabbítható.

A közlekedési igazgatási hatóság ismételt szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás bemutatása nélkül, cserével további 5 éves időtartamra állítja ki az igazolványt, ha a mozgásában korlátozott személy állapota végleges.

A meghosszabbítás iránti kérelmet a járási hivatal a feltételek fennállása esetén az igazolvány cseréjével teljesíti; az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolványt állít ki.

Amennyiben az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált – így különösen megrongálódott, olvashatatlan, az arcképmás alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be -, az igazolvány cseréjét kell kérelmezni.

A csere iránti kérelmet a járási hivatal a jogosultság további fennállása esetén az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolvány kiadásával teljesíti.

A járási hivatal az igazolványt kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.

VI. Elektronikus út

A mozgásában korlátozott személy

 • személyi adataiban bekövetkező változása, valamint
 • állapotának véglegességéből eredő érvényességi időtartam meghosszabbítása miatt szükséges igazolvány cseréje, továbbá
 • az elveszett, eltulajdonított és megsemmisült igazolvány pótlása

elektronikus úton is kezdeményezhető.

Az elveszett, eltulajdonított, valamint megsemmisült okmány pótlása, valamint a mozgásában korlátozott személy állapotának véglegessége esetén az okmány cserével történő meghosszabbítása iránti kérelem elektronikus úton is intézhető.

Elektronikus úton intézett csere esetén a régi igazolványt nem kell leadni, azt a hatóság az új igazolvány átvételének napjával visszavonja és annak tényét a nyilvántartásba bejegyzi.

Az elektronikus úton intézett pótlás és csere esetében az ügyfél hozzájárulása esetén a KEKKH által vezetett parkolási igazolvány-nyilvántartásban, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában, az útiokmány-nyilvántartásban vagy a vezetői engedély nyilvántartásban legutóbb rögzített arcképmás felvétel (fénykép), továbbá jogosulti aláírás kerül felhasználásra a parkolási igazolvány kiadásakor.

Az elektronikus úton intézhető pótlás és csere esetében az okmányt 15 napon belül állítják ki és postázzák.

VII. Jogosultságok a KRESZ-ben

 1. §(1) Az utasítást adó jelzőtáblák:

Gyalogos övezetg/1 „Gyalogos övezet (zóna)” (26/h. ábra); a jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok közlekedésére szolgálnak; jármű közlekedése a gyalogos övezetben tilos. Ha a tábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van – a jelzett időszakon kívül – az ott lakók járművei, illetőleg az út kezelője által kiadott engedéllyel rendelkezők járművei, valamint a kerékpárosok – a gyalogosok veszélyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás tilos. A mozgáskorlátozott személyt szállító jármű – amennyiben ennek feltételei adottak – az övezetben közlekedhet és várakozhat.

 

Gyalogos és kerékpáros övezeti/1. „Gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)” (26/j. ábra); a jelzőtábla olyan terület kezdetét jelzi, amelynek útjai a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére szolgálnak, egyéb jármű közlekedése az övezetben tilos. Kerékpárosoknak, az út számukra burkolati jellel elválasztott vagy eltérő színű burkolattal megjelölt részén kell közlekedni, legfeljebb 20 km/óra sebességgel. Az út egyéb részein a kerékpárosok – a gyalogosok veszélyeztetése nélkül – legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kerékpárosok számára kijelölt útfelületen a gyalogosok nem közlekedhetnek. Ha a jelzőtábla alatt időszakot megjelölő kiegészítő tábla van – a jelzett időszakon kívül – az ott lakók járművei és a közútkezelő engedélyével rendelkezők járművei az övezetben legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhetnek. A kiegészítő táblán jelzett időszakban az övezetben a várakozás tilos. A mozgáskorlátozott személyt szállító jármű – amennyiben ennek feltételei adottak – az övezetben közlekedhet és várakozhat.

14.§ (13) Az (1) bekezdés n)-p), t) és u) pontjában említett jelzőtáblánál mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője), a betegszállító gépjármű a tilalom ellenére behajthat, ha úti célja a jelzőtáblával megjelölt úton van vagy csak ezen az úton közelíthető meg. A járművel ilyen esetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

 

 1. §(1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők:
 2. e)Várakozóhely” (110. ábra); a tábla a járművek kijelölt várakozóhelyét jelzi, a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti a várakozó helyen kötelező elhelyezkedés módját (pl. a jobb oldali kerekekkel a járdára állva kell várakozni) (111. ábra), vagy azt, hogy a várakozóhely kizárólag bizonyos járművek (pl. csak személygépkocsik 112. ábra, csak kerékpárok 112/c. és 112/f. ábra, mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 115. ábra és 115/a. ábra) részére van fenntartva. Ahol a várakozást ellenőrző óra van, kiegészítő tábla (113. ábra) jelezheti azt az időszakot, amelyben a várakozást ellenőrző óra (parkométer) vagy jegykiadó automata működtetése kötelező, vagy a kiegészítő tábla jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott időtartamig és a 41. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak megtartásával szabad (113. és 114. ábra). A mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhelyet kiegészítő tábla (115. ábra) vagy külön jelzőtábla (115/a. ábra) jelezheti;

 39/A. § (1) Lakó-pihenő övezetbe – a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre – csak a következő járművek hajthatnak be:

 1. g) a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.

 40.§ (9) A járdán a mozgásában korlátozott személy (vagy az őt szállító jármű vezetője) járművével, a betegszállító gépjármű, az iskolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg.

 41.§ (3) A mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével és a betegszállító gépjármű olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzőtábla (61. ábra) tiltja. Korlátozott várakozási övezetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott személy vagy az őt szállító jármű vezetője a járművével és – az (5) bekezdésben foglaltak szerint, tárcsa használatával egy óra időtartamig – a betegszállító gépjármű a várakozást ellenőrző órával (parkométerrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várakozóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata működtetése nélkül is várakozhat. A kijelölt rakodóhelyre vonatkozó rendelkezés [15. § (6) bekezdése] azonban e járművekre is irányadó.


Jogforrás:

 1. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
 2. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
 3. a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet
 4. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ)