Parkolási igazolvány

A parkolási igazolvány olyan közokirat és biztonsági okmány, amely a KRESZ-ben felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

A KRESZ értelmében a jogosultságokat a mozgásában korlátozott személy, valamint a mozgásában korlátozott személyeket szállító jármű vezetője veheti igénybe, aki a parkolási igazolványt a járműben elhelyezte.

 

Kik jogosultak rá?

Személyek:

 1. Aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott – a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet  2. §  a) pont ac) alpontja értelmében – Tehát ez azt jelenti, hogy a 2011. előtt kiadott közlekedőképességről szóló szakvéleményt már nem fogadják el! Elküldik friss közlekedőképesség vizsgálatra.
 2. Aki látási fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, autistának, illetve mozgásszervi fogyatékosnak minősül – a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1), (3), (4), (5)  bekezdésének értelmében; – A 2000 előtt megállapított fogyatékossági támogatásról szóló szakvéleményt, határozatot szintén nem fogadják el!  Elküldik közlekedő képesség vizsgálatra.
 1. Akit vaknak minősítettek – a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján – 2001. július 1-jét megelőzően; – 2001 előtt kiadott határozatot nem fogadják el! Elküldik közlekedő képesség vizsgálatra.
 2. Aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak, vagy gyengénlátónak  (K betűjel, 1 számjel), mozgásszervi fogyatékosnak („L” betűjel), értelmi fogyatékosnak („M” betűjel) vagy autistának (N betűjel) minősül. – A 2003. előtt kiadott magasabb összegű (emelt összegű) családi pótlékról szóló papírokat nem fogadják el! Elküldik közlekedő képesség vizsgálatra.

 

A fenti állapotokat a következőkkel kell igazolni:

 1. a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy állapotát igazoló hatályos szakvélemény másolatával, vagy
 2. a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a súlyos fogyatékosságra vonatkozó hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatával, vagy
 3. a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap,
 4. a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos által kiállított meghatározott „tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló hatályos igazolás másolatával.

Ha a kérelem benyújtásakor a fenti szakvélemény, vagy szakhatósági állásfoglalás, nyilvántartási lap, vagy igazolás nem áll rendelkezésre, akkor a hatóság (járási hivatal) a közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja, ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell a rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat.

Kérjük, a rendelkezésükre álló valamennyi orvosi lelet közül a legfrissebbet csatolják!

 

Hol, és milyen módon lehet igényelni a parkolási igazolványt?

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban

 • a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala,
 • a kormányablak, valamint
 • a közúti közlekedési nyilvántartó  jár el.

Az igazolvány kiadására irányuló kérelem a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjeszthető, aki azt megvizsgálja, és az ügyfelet szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel. Ezt követően a kérelmet haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.

 

Milyen iratok szükségesek a parkolási igazolvány iránti kérelem benyújtásához?

 • Amennyiben az ügyfél nem személyesen, vagy nem az igazolvány kiállítására jogosult  hatóságnál nyújtja be kérelmét, a kérelemhez  mellékelni kell  a kérelmező képmásaként egy darab igazolványképet.
 • Az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról a járási hivatal arcképmás felvételt készít (ha a jogosult a kérelemhez igazolványképét nem csatolta)
 • A kérelemnek tartalmaznia kell, mind a jogosult, mind az eljáró törvényes képviselő természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét,
 • Az ügyfélnek a kérelmet saját kezűleg kell aláírnia, akkor is,  ha helyette meghatalmazottja jár el.
 • Az ügyfél írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt – az aláírás céljára szolgáló rovatban – a járási hivatal „írásképtelen” bejegyzéssel tünteti fel.
 • A kérelem benyújtásakor igazolni kell a jogosultságot (Lásd: a „fenti állapotokat a következőkkel kell igazolni”)

Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani.

Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje 20 nap.

 

Az eljárás elektronikus úton is kezdeményezhető, abban az esetben, ha

 • természetes személyazonosító adataiban változás következett be, vagy állapotának véglegességéből eredő érvényességi időtartam meghosszabbítása miatt az igazolvány cseréje szükséges, továbbá
 • igazolványa elveszett, megsemmisült, vagy eltulajdonították és ezek miatt az igazolvány pótlása szükséges

Az elveszett, eltulajdonított, valamint megsemmisült okmány pótlása, valamint a mozgásában korlátozott személy állapotának véglegessége esetén az okmány cserével történő meghosszabbítása iránti kérelem elektronikus úton is intézhető. Elektronikus úton intézett csere esetén a régi igazolványt nem kell leadni, azt a hatóság az új igazolvány átvételének napjával visszavonja és annak tényét a nyilvántartásba bejegyzi.

Az elektronikus úton intézett pótlás és csere esetében az ügyfél hozzájárulása esetén az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett parkolási igazolvány-nyilvántartásban, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában, az útiokmány-nyilvántartásban, vagy a vezetői engedély nyilvántartásban legutóbb rögzített arcképmás felvétel (fénykép), továbbá jogosulti aláírás kerül felhasználásra a parkolási igazolvány kiadásakor.

Az elektronikus úton intézhető pótlás és csere esetében az okmányt 15 napon belül állítják ki és postázzák.

 

Ki használhatja a parkolási igazolványt?

A KRESZ értelmében a jogosultságokat a mozgásában korlátozott személy, valamint a mozgásában korlátozott személy(eke)t szállító jármű vezetője veheti igénybe, aki a parkolási igazolványt a járműben elhelyezte. A parkolási igazolvány elhelyezése előlapjával kifelé történik, úgy, hogy az érvényessége látható legyen.

Az előírt mód: a parkolási igazolvány előlapjával kifelé történik, úgy, hogy az érvényessége látható legyen.

A használat kapcsán fontos kiemelni, hogy a parkolási igazolványt nem szabad átadni jogosulatlan személynek.

Jogosulatlan személynek tekintendő mindenki, aki nem a parkolási igazolványban megnevezett mozgásában korlátozott személy, illetve szállítás esetén a parkolási igazolványban megnevezett mozgásában korlátozott személyt szállító járművezető. Utóbbi személy is csak akkor jogosult a parkolási igazolvány használatára, ha a jogosultat szállítja és a parkolás a jogosult érdekében történik. (pl. a szállító jármű vezetője a jogosultra várakozik a jogosult lakása előtt, vagy egy bolt előtt, egészségügyi intézmény előtt stb.)

A kiskorú, vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében a fenti kötelezettségek a törvényes képviselőt (szülő), illetve a kiskorú, vagy gondnokság alatt álló jogosultat szállító jármű vezetőjét terhelik. Hangsúlyozandó, hogy a szülőt is csak akkor használhatja a parkolási igazolványt, ha a gyermekét szállítja. Jogtalan a használat, amikor például a gyerek otthon (iskolában) van, a szülő pedig ez idő alatt elmegy vásárolni és kirakja (kint felejti) a parkolási igazolványt.

Fontos! A parkolási igazolvány közokirat, így annak jogosulatlan használata bűncselekménynek minősül.

 

Meddig hatályos a parkolási igazolvány?

 1. Az igazolvány a kiállítás napjától számított 3 évig hatályos.
 2. Amennyiben a szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg, az igazolvány hatálya megegyezik a szakvélemény hatályával.
 3. Amennyiben a mozgásában korlátozott személy állapota végleges, akkor a parkolási igazolványt 5 éves időtartamra állítják ki.

Intézmények:

A fentiekben meghatározott személyeken kívül intézményi igazolványra jogosultak a 218/2003. (XII.11) kormányrendelet 2/A.§-ában felsorolt, működési engedéllyel rendelkező intézmények az általuk üzemben tartott, bérelt vagy lízingelt, a mozgásában korlátozott személyek szállítására használt járművek számának megfelelő számban. Az intézményi igazolvány közlekedési kedvezményekre kizárólag akkor jogosít, ha a járművet mozgásában korlátozott személy szállítása érdekében használják.

 

2019 október 1-től életbe lépő fontos változás:

Az ügyfél részére lejárati határidő nélkül kell kiállítani az igazolványt, ha a jogosultságot igazoló irat – például a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény, súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény – alapján a mozgáskorlátozott személy állapota végleges. Ezt a szabályt azonban csak a kormányrendelet – ezen szakaszára vonatkozó – fent említett hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

A kormányrendelet parkolási igazolvány érvényességéről rendelkező 7. § szakasza két új bekezdéssel egészül ki, amelyeket 2020. január elsejétől kell alkalmazni. Ettől az időponttól a járási hivatal köteles az igazolvány érvényességének lejárta előtt 90 nappal értesíteni az ügyfelet arról, hogy az igazolványa le fog járni. Továbbá köteles arról is tájékoztatni, ha a jogosultsága fennáll, kérheti az igazolvány meghosszabbítását.

 

Szintén 2020. januártól él az a szabály,

amely szerint a parkolási igazolvány meghosszabbítását már jóval az igazolvány lejárta előtt lehet kérni, ennek értelmében a lejárattól számított legfeljebb 90 napon belül elindítható az eljárás. Ebben az esetben az új igazolvány érvényességének időpontja az új igazolvány kiállításának napja lesz. Fontos megjegyezni, hogy azoknak az igazolványoknak az esetében kell így eljárni, amelyek 2020. január 1-jén még legalább 90 napig hatályosak.

Bár ez a rendelkezés csak jövő év elejétől alkalmazandó, a kormányhivatal az eljárás elhúzódása miatt azt javasolja, hogy a kártya érvényességének lejárta előtt hozzávetőleg 50 nappal kérjék a parkolási igazolvány meghosszabbítását.

Az igazolványra való jogosultság igazolására szolgáló iratokban nincs változás, továbbra is a kormányrendelet szerinti iratokkal lehet igazolni a jogosultságot. Ezek a következők:

– a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény.

– fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.

nyilvántartó lap, azok esetén, akiket vaknak minősítettek – a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján – 2001. július 1-jét megelőzően;

– a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez szakorvos által kiállított meghatározott „tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” szóló hatályos igazolás másolatával.

 

Ha a kérelem benyújtásakor a fenti szakvélemény, vagy szakhatósági állásfoglalás, nyilvántartási lap, vagy igazolás nem áll rendelkezésre, akkor a hatóság (járási hivatal) a közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja, ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell a rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat.

A kérelmeket változatlanul a lakcím szerint illetékes

járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalnál,

települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, illetve

kormányablaknál lehet.

A kormányrendelet változásai nem jelentik a közlekedőképességet érintő szakkérdés vizsgálatára vonatkozó szabályok módosítását, az egészségi állapot szakorvosi véleményezése a korábbiakban érvényes iránymutatások szerint történik.

 

Parkolási igazolvány nélkül lehet parkolni?

Sokakban jogosan merül fel a kérdés, ha az egészségi állapotuk végleges, vagy az előző szakvéleményhez képest javulás nem állt be, akkor jogosultságuk továbbra is fennáll, tehát amíg várnak a parkolási igazolványuk megújítására, parkolhatnak-e a mozgáskorlátozottaknak fenntartott helyen.

Nem, a hatóság nem mérlegel, aki érvényes parkolási igazolvány nélkül használ mozgáskorlátozott parkolóhelyet, súlyos pénzbüntetésre számíthat. Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság mértékét is szabályozó 63/2012. (IV. 2.) Kormányrendelet 6. számú melléklete értelmében a mozgáskorlátozott várakozóhelyen való jogosulatlan várakozás miatti helyszíni bírság összege 50 ezer, míg a pénzbírság összege 100 ezer forint.

 

Vonatkozó jogszabályok:

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)