Tájékoztató a felsőoktatásban résztvevő hallgatók fogyatékosságának igazolásáról

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve (BFKH RSZSZ) kizárólagos hatáskörben jár el (országosan, minden Magyarországon lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy esetén) a felsőoktatásban résztvevő hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban.

Miért lehet igénybe venni a vizsgálatot?

A felsőoktatásban részt vevő fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz – így különösen írógép, számítógép – alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. A mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

Ki veheti igénybe a vizsgálatot?

Azok a fogyatékossággal élő hallgatók, akiknek a közoktatási tanulmányait követően a következő problémái merülnek fel:

  • diszlexia (a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképesség zavar)
  • diszgráfia (írászavar)
  • diszkalkulia (a számolással, számokkal kapcsolatos specifikus kognitív zavar)

és a tanulmányai folytatását ez tartósan és súlyosan akadályozza.

A hallgatók fenti típusú fogyatékosságát a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakvéleményével igazolja. A kérelmek benyújtásának helye: Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve (1035 Budapest, Váradi utca 15.)

A kérelemre nincs formanyomtatvány, de tartalmaznia kell a következőket.

  • a vizsgálatot kérő hallgató személyi adatait: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, elérhetősége, TAJ száma, valamint
  • a kérelem okát.

Amennyiben a kérelmet benyújtó hallgató rendelkezik bármilyen előzetes szakvéleménnyel (pl.: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó, Közoktatási/Igazságügyi szakértő, Orvosi/Szakorvosi) azt kérjük, szíveskedjék kérelméhez csatolni.

Mi a gyógypedagógiai vizsgálat menete?

Amennyiben a benyújtott dokumentációból érdemben megállapítható a tanulmányok folytatását tartósan és súlyosan akadályozó fogyatékosság, akkor nem szükséges (csak indokolt esetben) a kérelmet benyújtó hallgató személyes vizsgálata.

Amennyiben a vizsgálatot kérő hallgatónak nem áll rendelkezésére a fentiekben felsorolt dokumentum, akkor minden esetben szükséges a személyes vizsgálat.

A vizsgálati időpontról szóló értesítést a kérelemben leírt címre postázzák. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat pontos helyét és idejét, a vizsgálathoz szükséges iratok, dokumentumok listáját. A megjelenés az adott időpontban kötelező, csak írásban beküldött indokolt és igazolt mulasztás esetén tudnak újabb időpontot biztosítani.

A gyógypedagógus által elvégzett vizsgálat ideje személyenként 75-120 perc.

Célja egyrészt, hogy feltárja a hallgató anamnézisét (pl.: születést megelőző időszak, a szülés és az azt követő állapot felmérése, óvodai, iskolai nehézségek, előmenetel, szakemberek jelzései, nyelvtanulási/tanulási technikák felmérése), valamint különböző tesztek segítségével (pl.: figyelem, szövegértés, nyelvhelyességi, helyesírási) minél pontosabb képet kapjon a vizsgáló gyógypedagógus, a vizsgált hallgató jelenleg is fenn álló tanulási nehézségéről.

A kiállított szakvélemény

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók fogyatékosságáról szakvéleményt állítanak ki. Erre nem közigazgatósági hatósági eljárásban kerül sor, így a szakvélemény ellen fellebbezés nem nyújtható be.

Természetesen az érintett személy – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – ismételten kérheti fogyatékosságának vizsgálatát, amennyiben az előző szakvéleményéhez képest állapotában nagyfokú változás, rosszabbodás állt be, és azt megfelelő dokumentumokkal (pl.: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó, Közoktatási/Igazságügyi szakértő, Orvosi/Szakorvosi vélemény) alá tudja támasztani.

Ha nem rendelkezik a fentiekben leírt dokumentumokkal, akkor állapotát, ill. az abban bekövetkezett változást a gyógypedagógiai vizsgálat fogja felmérni.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bővebb információra lenne szüksége, azt az alábbi e-mail címen, illetve telefonon kérheti: budapest@rszsz.nrszh.hu, tel: (1) 896-04-04.

MEOSZ