Települési támogatás

A települési önkormányzatok – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján – helyi rendeletükben meghatározott feltételek alapján pénzbeli vagy természetbeni formában települési támogatást nyújtanak.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

 • a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (ezt a támogatási formát lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni),
 • a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére,
 • a gyógyszerkiadások viseléséhez,
 • a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapított települési támogatás a társadalombiztosítási tárgyú jog- szabályok alkalmazásában ápolási díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott havi összege eléri az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80 százalékát, mely 2016-ban 23 600 forint.

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik:

 • önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
 • alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen:
 • betegséghez,
 • halálesethez,
 • elemi kár elhárításához,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz,
 • a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
 • a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,
 • a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,
 • a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Mértéke

A települési önkormányzat rendeletében a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás – kivéve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott támogatást – havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, mely 2016-ban 28 500 forint.

Jogosultság feltételei

A települési támogatásra, valamint a rendkívüli települési támogatásra való jogosultság feltételeit, az ellátásokra vonatkozó egyéb szabályozásokat, a megszűnés eseteit helyi rendeletben szabályozzák, településenként eltérőek lehetnek. Az igényléshez szükséges formanyomtatvány is az igénylés helyén szerezhető be.

Jogszabályi hivatkozás:

 1. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat helyi rendelete