Csecsemőgondozási díj (CSED)

Ki jogosult?

Csecsemőgondozási díjra jogosult, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és

 • a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy
 • a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.

A szülőnő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg.

A csecsemőgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

 • a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj – kivéve a felsőoktatásban részt vevők részére megállapított gyermekgondozási díj – folyósításának idejét,
 • közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
 • a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

 

Az édesanyán kívül kinek állapítható meg csecsemőgondozási díj? Csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartam még hátralévő tartamára

 • annak a nőnek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, a gondozásba vétel napjától,
 • annak a – gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvtv.) 5. § sz) pontja szerinti – családbafogadó-gyámnak jár, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza, a kirendelés napjától,
 • a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülőnő az egészségügyi szolgáltató által – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint – igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
 • a csecsemőt gondozó vér szerinti apának is jár, ha a szülőnő meghal, az elhalálozás napjától,
 • annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által – az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint – igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák, az igazoláson feltüntetett naptól ezen egészségi állapot fennállásáig,
 • annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal, az elhalálozás napjától,
 • annak a férfinek is jár, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe, a gondozásba vétel napjától, ha a törvényben meghatározott jogosultsági feltételek fennállnak.

Ezekben az esetekben a szülés napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a felsorolt feltételek bármelyike bekövetkezik.

 

Milyen időtartamra jár?

A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a jogszabály szerint a koraszülött gyermekek esetében a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazásakor.

Ha a csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a szülés várható időpontját megelőző 28 napnál korábban nyújtják be, a kérelem elbírálására vonatkozó határidő a szülés vár- ható időpontját megelőző 28. napon kezdődik.

 

A csecsemőgondozási díj nem jár

 • a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja,
 • ha bármilyen jogviszonyban – kivéve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

Annak a biztosítottnak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár csecsemőgondozási díj. Nem minősül keresőtevékenységnek az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően végzett tevékenységből származó jövedelem – ideértve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást és a személyi jövedelemadómentes tiszteletdíjat is –, ha az az ellátás folyósításának ideje alatt kerül kifizetésre.

 

A díj összege

A csecsemőgondozási díj összege a naptári napi alap 70 százaléka. A csecsemőgondozási díj alapjául szolgáló jövedelmet a táppénzszabályok szerint állapítják meg. A csecsemőgondozási díj összegének megállapítására vonatkozó részletes szabályokat a kormány rendeletben állapítja meg. A csecsemőgondozási díjra, ha a jogszabály el- térő rendelkezést nem tartalmaz, a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A csecsemőgondozási díj összegéből nyugdíj, illetve egészségbiztosítási járulékot nem, kizárólag személyijövedelemadó-előleget vonnak.

Igénylése

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet az “Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon a foglalkoztatóhoz kell benyújtani abban az esetben is, ha a foglalkoztató nem rendelkezik kifizetőhellyel. Ebben az esetben a foglalkoztató a kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt öt napon belül a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak megküldi.

Visszamenőleges igénylés

A csecsemőgondozási díj megállapítása iránti igény az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

Jogszabályi hivatkozás:

 1. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól