Gyermekgondozási díj (GYED)

Ki jogosult?

Gyermekgondozási díjra jogosult

 • a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a szülést – megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
 • az anya, valamint
 • az a nő, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette,
 • a családbafogadó-gyám, aki a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza,
 • a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a szülőnő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák,
 • a csecsemőt gondozó vér szerinti apa,
 • az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák,
 • az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal,
 • az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe,

aki részére csecsemőgondozási díjat állapítottak meg, és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt.

Gyermekgondozási díj akkor állapítható meg, ha a szülő a gyermeket a saját háztartásában neveli, a gyermek a szülővel közös háztartásban életvitelszerűen együtt él, és a gyermeket a szülő neveli, illetve gondozza.

Gyermekgondozási díjra jogosult az a szülőnő is, aki az alábbi feltételek mindegyikének  megfelel

 • a fent említett szabályok alapján (biztosítási jogviszony fennállása, előzetes 365 nap biztosítási idő igazolása) gyermekgondozási díjra nem jogosult,
 • a gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben, magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jog- viszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe,
 • a gyermeke az előző pont szerinti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik,
 • a gyermeket saját háztartásában neveli,
 • magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára, és
 • a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellye

Milyen időtartamra jár?

A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.

Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermekek hároméves koráig jár.

Felsőoktatásban részt vevő szülő esetén a gyermekgondozási díj a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár.

Igénylése

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon a foglalkoztatóhoz kell benyújtani abban az esetben is, ha a foglalkoztató nem rendelkezik kifizetőhellyel.

Ebben az esetben a foglalkoztató a kérelem elbírálásához Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt öt napon belül a szék- helye szerint illetékes kormányhivatalnak megküldi.

JÓ TUDNI! A gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtható a csecsemőgondozási díj iránti kérelemmel együtt is.

Amennyiben a gyermekgondozási díj iránti kérelmet a szülési szabadság vagy az annak megfelelő időtartam lejártát megelőzően nyújtják be, a kérelem elbírálására vonatkozó határidő kezdőnapja a szülési szabadság, illetve az annak megfelelő időtartam lejártát követő nap. Az igénybejelentés történhet személyesen, illetve postai úton is.

A gyermekgondozási díj iránti kérelmet a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely, egyéb esetben a munkáltató székhelye szerint illetékes egészségbiztosító bírálja el és utólag folyósítja.

Visszamenőleges igénylés

A gyermekgondozási díj megállapítása iránti igény az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető. Az ellátást legkorábban az igénybe- jelentés napját megelőző 6. hónap első napjától lehet megállapítani.

GYED melletti keresőtevékenység

 1. 2016. január 1-jétől a gyermekgondozási díj folyósításának ideje alatt korlátlan időtartamban lehet keresőtevékenységet folytatni.

A díj összege

A gyermekgondozási díj összege a naptári napi alap 70 százaléka, de legfeljebb ha- vonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. A gyermekgondozási díj megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és naptári napi összegéről.

A felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szak- képzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdőnapján érvényes kötelező legkisebb munkabér 70 százaléka (2016-ban 77 700 Ft). A mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdőnapján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka (2016-ban 90 300 Ft).

Ha a biztosított több gyermek után jogosult egyidejűleg gyermekgondozási díjra, úgy a maximális összeget gyermekenként kell megállapítani.

A gyermekgondozási díjra – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. A gyermekgondozási díj összegéből 10 százalék nyugdíjjárulékot és személyijövedelemadó-előleget vonnak le.