Gyermektartásdíj megelőlegezése

A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha
• a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította, és annak behajtása átmenetileg lehetetlen,
• a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (2016-ban 57 000 Ft).

Ki jogosult?
A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult gyermek szülőjének, más törvényes képviselőjének, illetve a nagykorúvá vált gyermek kérelmére indul.
A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj tovább folyósítható addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig.
A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelmet a lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalnál kell benyújtani.

Ellátás összege
A gyámhatóság a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelező határozatában megállapított összeget előlegezi meg azzal, hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 százalékát (2016-ban 14 250 Ft).
A gyámhatóság a fenti összegnél alacsonyabb összeget akkor állapíthat meg, ha a gyermek tartását a gondozó szülő részben biztosítani tudja. A megelőlegezett összeg azonban ebben az esetben sem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10 százalékánál (2016-ban 2850 Ft).
Az ellátás folyósításának időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart. A feltételek fennállása esetén ugyanazon gyermekre tekintettel egy alkalommal, legfeljebb további három évre a megelőlegezés tovább folyósítható, illetve ismételten elrendelhető.

JOGORVOSLAT! A gyermektartásdíj megelőlegezése tárgyában hozott döntés ellen fellebbezésnek van helye a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

Jogszabályi hivatkozás:
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról