Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és – ha megfelel a feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetés, a természetbeni támogatás, az ingyenes tankönyvek, valamint egyéb kedvezmények igénybevételére.

Hol kell a kérelmet benyújtani?

A szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező ahhoz a polgármesteri hivatalhoz nyújtja be a kérelmet, amelynek illetékességi területén van a lakó- vagy a tartózkodási helye. A kérelem a kormányablakban is beadható.

Amennyiben a rendszeres kedvezményre vonatkozó igényt nem formanyomtatványon nyújtják be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörténik.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 3. számú melléklete – Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához A) lap, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához B) lap – szerinti kérelemhez és nyilatkozathoz mellékelni kell a jövedelemigazolásokat, egyedülálló kérelmező esetében az egyedülállóságról szóló nyilatkozatot, a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a gyermek állapotára vonatkozó igazolást, nagykorú kérelmező esetében a tanulói, illetve a hallgatói jogviszonyról az igazolást.

Ki kaphat támogatást?

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 százalékát (2016-ban 39 900 Ft),
 • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a jogosultsági feltételeknek,
 • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 százalékát (2016-ban 37 050 Ft) az előző pontba nem tartozó esetekben, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét.

Ha nagykorú a gyermek

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

 • nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
 • felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

Meddig jogosult?

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra állapítja meg a kedvezményre való jogosultságot, de legfeljebb

 • a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, ha a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
 • a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig, ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanu

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megszűnik, ha a gyámhatóság felülvizsgálata azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁS

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

 • a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 • a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ PÉNZBELI TÁMOGATÁS

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó-gyámul kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha

 • a gyermek tartására köteles, és
 • nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott  munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozi

A pénzbeli ellátás havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka (2016-ban 6270 Ft).

A gyámhatóság a családbafogadó-gyámként kirendelt hozzátartozónak, aki pénzbeli ellátásra jogosult – meghatározott esetekben – pótlékot folyósít, melynek összege 2016-ban gyermekenként 8400 Ft.